logo szkoły
logo
logo

Dla słuchaczy

Kwalifikacyjne kursy zawodowe powstały w miejsce techników uzupełniających dla dorosłych funkcjonujących w formie zaocznej. Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoby dorosłe mają możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w elastycznym systemie kształcenia ustawicznego ściśle powiązanego ze szkolnictwem zawodowym.

Pojęcie kwalifikacji w zawodzie oznacza wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Plany nauczania w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych obejmują przede wszystkim treści kształcenia zawodowego.

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego daje nie tylko uzyskanie kwalifikacji zawodowych oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności, ale jest też szansą na znalezienie zatrudnienia, lepszą pracę lub wyższe