logo szkoły
logo
logo

Zasady i tryb rekrutacji

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

do klas I szkół wchodzących w skład

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej

na rok szkolny 2017/2018

 

 

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U z 2017 r. z dnia 20 marca 2017 r, poz. 586.)
 1. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 18 stycznia 2017 r. zatwierdzająca kierunki kształcenia i zawody oraz kryteria przyjęć kandydatów do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej .

I. Szkoły wchodzące w skład

ZESPOŁU SZKÓŁ im. St. Staszica w Małkini Górnej

 

Lp.

Typ szkoły

Zawód – specjalność – profil
1 Liceum Ogólnokształcące klasa bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego
klasa pedagogiczno-opiekuńcza
klasa turystyczno-przyrodnicza
2 Technikum technik pojazdów samochodowych
technik informatyk
technik transportu kolejowego
technik mechatronik
technik elektryk
technik mechanik
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner
3 Branżowa  Szkoła I Stopnia mechanik pojazdów samochodowych
kucharz
elektryk
mechanik – monter maszyn i urządzeń
mechanik motocyklowy

 

We wszystkich oddziałach wiodącym językiem obcym jest język angielski. Jako drugi język obcy można wybrać język niemiecki lub język rosyjski.

II. KRYTERIA PRZYZNAWANIA PUNKTÓW KANDYDATOM

UBIEGAJĄCYM SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLAS I

 

 1. W rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej – w województwie mazowieckim można uzyskać 200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów, odnotowane na świadectwie.

W tym:

100 pkt. -liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku naukiw gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

-języka polskiego,

-historii i wos,

-matematyki,

-przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,

-języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

Wynik procentowy z zakresu przeliczany jest na punkty po przyjęciu współczynnika 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik – 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów, gdyż 70×0,2=14).

100 pkt. -liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum zjęzyka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Sposób przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum:

 1. ocena: celująca – przyznaje się po 18 pkt.
 2. ocena: bardzo dobry – przyznaje się po 17 pkt.
 3. ocena: dobry – przyznaje się po 14 pkt.
 4. ocena: dostateczny – przyznaje się po 8 pkt.
 5. ocena: dopuszczający – przyznaje się po 2 pkt.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt.

Za osiągnięcia typu: olimpiady, konkursy, zawody sportowe – maksymalnie 18 pkt.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

Wybrane zajęcia edukacyjne punktowane w rekrutacji do typów oddziałów:

Lp. Typ szkoły Zawód – specjalność – profil Przedmioty
1 Liceum Ogólnokształcące klasa bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego język polski, język obcy, matematyka, geografia
klasa pedagogiczno-opiekuńcza
klasa turystyczno-przyrodnicza
2 Technikum technik pojazdów samochodowych język polski, język obcy, matematyka, fizyka
technik informatyk
technik transportu kolejowego
technik mechatronik
technik elektryk
technik mechanik
technik hotelarstwa język polski, język obcy, matematyka, biologia
technik żywienia i usług gastronomicznych
kelner
3 Branżowa  Szkoła I Stopnia mechanik pojazdów samochodowych język polski, język obcy, plastyka, technika
kucharz
elektryk
mechanik – monter maszyn i urządzeń
mechanik motocyklowy

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Dwie aktualne fotografie (30x42mm) z danymi na odwrocie ( imię, nazwisko, data urodzenia) składane wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum.
 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach dla gimnazjalistów.
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
 7. W technikum i branżowej szkole I stopnia zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania zawodu (druk skierowania wydaje szkoła).

IV. TERMINARZ

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia Mazowiecki Kurator Oświaty  określi najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.

V. REGULAMIN REKRUTACJI

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do  szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. St. Staszica w Małkini Górnej, dyrektor  powołuje  Szkolną Komisję Rekrutacyjną,wyznacza   jej      przewodniczącego  i określa zadania.
 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
 1. ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 2.  ustala i   podaje  do  publicznej wiadomości listy  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 3. sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego. 3.O przyjęcie do szkół wchodzących w skład Zespołu może ubiegać się absolwent gimnazjum.
 1. Absolwent gimnazjum, który jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz kandydat, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięguwojewódzkim i ponad wojewódzkim przyjmowany jest niezależnie od kryteriów.
 2. Zestaw konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów gimnazjów jest ogłoszony przez kuratora oświaty.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydata do liceum i technikum jest uzyskanie minimum 50 pkt. w wyniku postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wolnych miejsc do danego typu szkoły liczba punktów może być obniżona o 20%.
 4. W trakcie rekrutacji, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym, pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
 • kandydaci posiadający inne niż uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnięcia.
 1. O przyjęciu ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 2. Planowana liczebność uczniów w oddziale wynosi: nie mniej niż 24 i nie więcej niż 34 uczniów.
 3. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył w terminie wymagane dokumenty.
 4. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół zawierają ich imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

VI.

W przypadku rezygnacji zakwalifikowanego do przyjęcia Kandydata, przyjęcie na wolne miejsce proponuje się Kandydatowi, który spośród aplikujących legitymuje się największą liczbą punktów rekrutacyjnych.

VII.

Kandydatom lub ich rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo odwołania się od decyzji szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w ciągu 3 dni od momentu ogłoszenia list kandydatów przyjętych. Podstawą odwołania mogą być tylko formalne uchybienia w przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w stosunku do obowiązujących przepisów.

 

Harmonogram rekrutacji – szczegóły