SZKOŁA POLICEALNA – OPIEKUN MEDYCZNY

 Symbol cyfrowy zawodu: 532102

Kwalifikacje:

1. MED.14 – Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie
chorej i niesamodzielnej

Planowane uruchomienie kształcenia w zawodzie opiekun medyczny jest odpowiedzią na zmniejszającą się ilość pielęgniarek oraz postępujący proces starzenia się polskiego i europejskiego społeczeństwa.

Proces starzenia się spowodował zwiększenie zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym nie tyko przez lekarzy geriatrów i pielęgniarki, ale także w szczególności przez opiekunów medycznych. Spowodowało to ogromną potrzebę kształcenia w zawodzie, od którego zależy również efekt leczenia i jakość życia osób niesamodzielnych.

Panująca obecnie sytuacja postpandemiczna również przyczynia się znacząco do wzrostu zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę medyczną i opiekuńczą.

  • Kierunek adresowany jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie.

  • Nauka na tym kierunku trwa 3 semestry (1,5 roku).

  • W trakcie nauki słuchacze będą odbywać zajęcia praktyczne w pracowniach Centrum Kształcenia Zawodowego i u Partnera szkoły oraz praktyki zawodowe w wymiarze 280 godzin (w semestrze I i II).

Partnerem szkoły jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Duboisa 68, z którym szkoła podpisała porozumienie o współpracy.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy w 2023 r., jest to zawód, dla którego według prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy w woj. mazowieckim jest istotne zapotrzebowanie.

Dokumenty do pobrania

  • W razie pytań skontaktuj się z nami:

  • 29 644 86 25

  • zsmalkinia@op.pl