logo szkoły
logo
logo

Egzaminy zawodowe

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO „NOWEGO” EGZAMINU ZAWODOWEGO?

‎‎„Nowy” egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla osób, które rozpoczęły naukę nie wcześniej ‎niż 1 września 2012 r. lub przystępują do egzaminu w trybie egzaminu eksternistycznego.‎

Do egzaminu mogą przystąpić:‎

 1. ‎uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników,‎
 2. ‎uczniowie (słuchacze) szkół policealnych,‎
 3. ‎absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych,‎
 4. ‎osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ‎ze ‎świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub ‎szkół ‎ponadpodstawowych,‎
 5. ‎osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
 6. osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, jeżeli program przyuczenia uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach, zgłoszonych przez starostę do oke.

Egzamin zawodowy jest także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które:‎

 1. ‎ukończyły gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową
 2. ‎co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym ‎wyodrębniono daną ‎kwalifikację.

DOKUMENTY

 • Harmonogram egzaminów zawodowych 2019 Pokaż dokument
 • Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 – Pokaż dokumnet
 • Komunikat o dostosowaniach 2019 – Pokaż dokument
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939) – Pokaż dokument
 • Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu potwierdzającego                                                                     kwalifikacje w zawodzie Pokaż_dokument

Więcej na temat egzaminów.