Dyrektor szkoły w latach 1973-1977

  • prowadzono intensywne prace nad utworzeniem, wyposażeniem i modernizacją klas i pracowni powiększając bazy dydaktyczne i polepszając wystrój wnętrz;
  • przeprowadzono remont kapitalny oraz zakupiono całość nowego wyposażenia internatu co przy stałej dbałości o porządek i estetykę przyniosło efekt w postaci najlepszego internatu w województwie;
  • uporządkowano dokumentację pedagogiczną i finansową Szkoły, zorganizowano archiwum szkolne;
  • wysiłki te uwieńczone zostały w roku 1975 i 1976 I-szą lokatą na szczeblu wojewódzkim a III lokatą w kraju w konkursie „Szkoła Zawodowa Szkołą Kultury i Bezpieczeństwa Pracy” organizowanym przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz miesięcznik „Szkoła Zawodowa”. W owym czasie w kraju było 2700 szkół zawodowych. W tym świetle należy to uznać za jedno z największych osiągnięć Szkoły;
  • zainicjowano obrzędowość szkolną – hymn szkoły;
  • rozszerzono zakres kształcenia o Technikum Mechaniczne dla Pracujących;
  • podniesienie stanu organizacyjnego (poza Zasadniczą Szkołą Zawodową i Liceum Zawodowym doszło Technikum Zawodowe dla Pracujących), pozwoliło na powołanie szkolnej jednostki zbiorczej p.n. „Zespół Szkół Zawodowych