Podsumowanie projektów z programu Erasmus+ realizowanych w latach 2021 – 2022
w Zespole Szkół im. S. Staszica w Małkini Górnej

             W ciągu ostatnich dwóch lat w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej realizowane były trzy projekty finansowane z programu Erasmus+. Dwa z nich adresowane były dla młodzieży, natomiast w jednym uczestniczyli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Na przełomie sierpnia i września 2021 roku odbyła się mobilność uczniów w ramach projektu pod nazwą „Zagraniczne kształcenie, nowoczesna kolej, języki obce – szansą do wejścia na rynek pracy”. Projekt podzielony był na dwie części, a jego łączne dofinansowanie wyniosło 79692€. W części pierwszej zrealizowanej w maju 2019 roku 20 uczniów wraz z dwoma opiekunami odbyło praktyki zawodowe w Portsmouth w Anglii (więcej informacji na temat tej mobilności można znaleźć tu: http://old.zsmalkinia.pl/praktyki-zagraniczne-anglii-dla-uczniow-technik-transportu-kolejowego/). Druga grupa uczniów również miała wyjechać do Anglii w maju 2020 roku. Niestety ta mobilność nie doszła do skutku. Z powodu pandemii oraz opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię znacząco utrudniły się procedury związane z wyjazdem. W związku z zaistniałą sytuacją zwróciliśmy się do Agencji Narodowej z wnioskiem o wydłużenie czasu realizacji projektu oraz o zmianę partnera zagranicznego. Po uzyskaniu zgody AN na zaproponowane zmiany rozpoczęły się przygotowania do mobilności
w Hiszpanii.

W dwutygodniowych praktykach zawodowych, które odbyły się w hiszpańskiej Andaluzji wzięło udział 20 uczniów klasy trzeciej technikum transportu kolejowego wraz
z dwoma opiekunami. Organizacja przyjmującą w projekcie była Tribeka Training Lab S.L.U. z siedzibą w Maladze. W trakcie praktyk uczniowie poznali podstawy języka hiszpańskiego oraz zrealizowali uzgodniony program praktyk zawodowych. Młodzież zapoznała się ze strukturą kolei w Hiszpanii oraz systemem transportowym w Andaluzji. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których zapoznawali się z działaniem urządzeń sterowania ruchem kolejowym, a także zajmowali się opracowywaniem przebiegów pociągów oraz prostych rozkładów jazdy. Oprócz szkoleń zawodowych uczniowie mieli okazję do zapoznania się z kulturą oraz piękną architekturą południowej Hiszpanii. Nie zabrakło również chwil na odpoczynek i korzystanie z uroków andaluzyjskich plaż.

Kolejnym przedsięwzięciem adresowanym do młodzieży był projekt „Przystanek Rotterdam – praktycznie po europejski sukces” realizowany w okresie 1.11.2021 – 31.10.2022. Łączne dofinansowanie projektu wyniosło 56088€. Organizacją przyjmującą oraz zagranicznym partnerem w projekcie był The 8 Training Institute z siedzibą w Rotterdamie. Głównymi celami projektu było podniesienie poziomu językowego w zakresie używania języka angielskiego, wzrost umiejętności zawodowych oraz wzmocnienie samodzielności uczniów służące przygotowaniu uczniów do przyszłego podjęcia pracy poza granicami Polski.
W projekcie wzięło udział 30 uczniów uczących się w zawodach: technik transportu kolejowego, technik pojazdów samochodowych oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, którzy w maju 2022 roku wraz z trzema opiekunami wzięli udział
w dwutygodniowym wyjeździe do Holandii. Mobilność odbyła się w ramach praktyk zawodowych odbywanych przez uczniów technikum. W trakcie mobilności uczniowie odbywali praktyki zgodnie z branżą, w jakiej się uczą. Uczniowie technikum pojazdów samochodowych odbyli praktyki w warsztatach samochodowych, a uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych w obiektach gastronomicznych w Rotterdamie. Natomiast uczniowie technikum transportu kolejowego zapoznali się z systemem transportu kolejowego w Holandii, odwiedzili miejsca szkoleń kolejarzy w Utrechcie i Amersfoort, gdzie zapoznali się z działaniem najnowocześniejszych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz nowinkami i wynalazkami z zakresu transportu kolejowego. Młodzież miała również okazję zapoznać się z dziedzictwem kolejowej tradycji odwiedzając miejsca renowacji zabytkowych pojazdów kolejowych, wystawy muzealne oraz stanowiska edukacyjne. Ponadto przyszli kolejarze uczestniczyli w warsztatach, w trakcie których zapoznawali się z infrastrukturą kolejową oraz obiektami inżynieryjnymi na szlakach kolejowych.

W czasie mobilności młodzież zakwaterowana była u rodzin goszczących, co sprzyjało doskonaleniu umiejętności językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim.
W czasie wolnym uczniowie mieli okazję zwiedzać wielokulturowy Rotterdam, spędzać czas w typowy dla Holendrów sposób, czyli na rowerze. Projekt był bardzo przydatną lekcją pokazującą jak duże znaczenie dla ewentualnego podjęcia pracy w Europie ma znajomość języka angielskiego.

Ostatni projekt realizowany w 2022 roku był adresowany do nauczycieli i pracowników szkoły. Realizacja projektu pod nazwą „ Mobilność kadry – rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli” rozpoczęła się 1.07.2020 roku, a otrzymane dofinansowanie wyniosło 40330€. Głównymi celem projektu wdrażanego w ramach akcji „Mobilność kadry edukacji szkolnej” było podniesienie poziomu językowego nauczycieli i pracowników szkoły w zakresie posługiwania się językiem angielskim polegające na uczestnictwie w dwutygodniowych kursach języka angielskiego. Z uwagi na niepewną sytuację pandemiczną oraz liczne obostrzenia związane z podróżowaniem realizacja projektu została wydłużona. Zmieniona została także destynacja mobilności. Po uzyskaniu zgody Agencji Narodowej realizacja projektu została przedłużona do 30.09.2022 roku. Zmianie uległy również miejsca mobilności. Ostatecznie grupa 14 nauczycieli i pracowników szkoły odbyła dwutygodniowe kursy językowe w lipcu 2022 roku w dwóch szkołach w St. Paul`s Bay na Malcie: Alpha School of English oraz GV Malta English Centre. Kursy dostosowane były do poziomu językowego uczestników oraz wykonywanej pracy i nauczanych przedmiotów. Malta jest anglojęzyczną wyspą, z bogatą historią i imponującym dziedzictwem kulturowym, o czym uczestnicy kursów mogli przekonać się w czasie wolnym. Jest też miejscem z zachwycającymi krajobrazami
i malowniczymi plażami, z których uroków nie sposób było nie korzystać. Realizacja projektu przyniosła zakładane rezultaty. Pobyt na Malcie, oprócz walorów dydaktycznych, dostarczył także niezapomnianych wrażeń. Udział nauczycieli i pracowników szkoły w kursach miał również istotny walor edukacyjny dla uczniów. Pokazał, jak ważna i wciąż aktualna jest idea uczenia się przez całe życie.

W projektach realizowanych w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini Górnej w latach 2021 – 2022 w ramach programu Erasmus+ wzięło udział łącznie 70 uczniów oraz 19 nauczycieli i pracowników szkoły. Na realizację wyżej wymienionych projektów uzyskaliśmy 176110 € zewnętrznego dofinansowania. Spędziliśmy za granicą ponad 6 tygodni pokonując łącznie blisko 12000 km w podróży. Jesteśmy przekonani, że nabyte umiejętności oraz zebrane doświadczenia przyczyniły się do rozwoju uczniów i nauczycieli oraz zwiększyły europejski wymiar szkoły w środowisku edukacyjnym i społecznym.