TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM

Technikum kształcące w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym przygotowuje uczniów do zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dające tytuł technika automatyka sterowania ruchem kolejowym.

Uczeń tej klasy technikum zostaje przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • Montowanie, diagnozowanie, remontowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

  • Montowanie i eksploatowanie urządzeń zabezpieczania ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych.

  • Montowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń łączności przewodowej
    i bezprzewodowej.

  • Budowanie i eksploatowanie urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym.

  • Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Dlaczego wybrać taką klasę?

Trwająca obecnie modernizacja linii kolejowych w Polsce jest ściśle związana z wprowadzaniem  nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym, obsługiwanych przez wykwalifikowanych specjalistów. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to zawód przyszłości w dobie modernizacji linii kolejowych, i jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów w Polsce przez pracodawców.

Klasa technikum w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to, podobnie jak technik transportu kolejowego, klasa patronacka – patronat nad klasą sprawuje firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w której zakładach będą odbywać się wybrane zajęcia praktyczne. Uczniowie tej klasy będą mieli możliwość otrzymywać stypendium za wyniki w nauce, a po ukończeniu szkoły otrzymać zatrudnienie w firmie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uczniowie tego kierunku będą mogli również korzystać ze stypendiów spółki Koleje Mazowieckie – K.M. sp. z o. o.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, jak również firm zajmujące się zarówno automatyką kolejową jak i szerzej rozumianą – opartą na nowoczesnych systemach informatycznych i łączności światłowodowej oraz bezprzewodowej.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia:

W zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym uczniowie kształcą się w jednej kwalifikacji:

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym znajdzie zatrudnienie w liniach kolejowych,
w szczególności w działach związanych z automatyką, energetyką, firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowania produkcją, firmach produkcyjnych sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach.

Dokumenty do pobrania

  • W razie pytań skontaktuj się z nami:

  • 29 644 86 25

  • zsmalkinia@op.pl

Liczba odwiedzin ogółem: 434Liczba odwiedzin dzisiaj: 1